Dorpsraad Pannerden

Dorpsraad: Sterktes Zwaktes Kansen en Bedreigingen analyse

 • Hits: 279

Op woensdag 21 november 2018 hebben de leden van de Dorpsraad een brainstormsessie gehouden die als aanzet dient voor het maken van een Dorpsplan.
Aan de hand van een aangepaste SWOT-analyse hebben wij de volgende hoofdlijnen middels interacties besproken en gedeeld:

 sterkte

 

Sterktes: wat zijn de sterke punten van het dorp Pannerden?

 zwakte

 

Zwaktes: wat zijn de zwakke punten van het dorp Pannerden?

 kansen

 

Kansen: wat zijn de kansen voor het dorp Pannerden?

 dreiging

 

Bedreigingen: wat zijn bedreigingen voor het dorp Pannerden?

 Categorieën

Aan de hand van gehouden interacties hebben wij als Dorpsraad de onderwerpen en bespreekpunten tot de volgende categorieën kunnen rubriceren en toewijzen:

 • Huisvestiging/ Wonen
 • Zorg & Welzijn
 • Verenigingen
 • Verkeer
 • MKB/Horeca/Voorzieningen
 • Natuur
 • Communicatie

Tevens is vastgelegd per categorie welke partijen, instanties e.d. hieraan gekoppeld kunnen worden of verbonden zijn.

Dorpsplan

Deze sessie is tevens de aftrap voor het schrijven ven een Dorpsplan. De analyse zoals hieronder weergegeven is een beeld van een groep van 13 leden en dient als aanzet voor een discussie zodat eenieder binnen Pannerden hierin kan participeren. Samen werken aan het Dorpsplan! Voor een leefbare toekomst van Pannerden. Vragen, ideeën, op- of aanmerkingen? Stuur een mail, of bezoek ons tijdens het inloopuurtje!

De uitkomst vanuit een eerste analyse

In de navolgende tabellen zijn alle ingediende onderwerpen (of items) verwerkt per categorie. Het kan dus voor komen dat een onderwerp meerdere malen benoemd wordt. Dit is dus een opsomming van alle ingediende briefjes vanuit de leden van de Dorpsraad.


 Categorie

 

 Huisvestiging/ Wonen

 sterkte  
 • Speeltuinen
 zwakte  
 • Woningen - Een persoons huishoudens
 • Te weinig Seniorenwoningen
 • Weinig huurwoningen voor jongeren
 • Verwaarlozing bepaalde wijken, stoepen
 • Te weinig Seniorenwoningen
 kansen  
 • Meer betaalbare woningen voor jongeren
 • Woningbouw
 • Meer woningbouw
 • Woningbouw particuliere sector
 • Woningbouw aangewezen bouwgrond Hoogeweg, sociale woningen
 • Voorzieningen/ woongelegenheden ouderen
 • Doorstroming/ woningaanbod
 • Duurzame energievoorzieningen
 dreiging  
 • Minder woningen voor jongeren
 • Jeugd trekt weg i.v.m. weinig woningen voor jongeren
 • Sociale huurwoningen alleen vervanging geen nieuwbouw Vryleve.

 Betrokken Partijen

 
 • Vryleve
 • Projectontwikkelaars
 • Gemeente 
     

 Categorie

 

Zorg & Welzijn

sterkte  
 • Genoeg te doen voor ouderen 
zwakte  
 • Aula (inmiddels weer in gebruik)
kansen  
 • Leefbaarheid
 • Bezorging medicijnen
 • Aula heropenen (inmiddels weer in gebruik)
dreiging  
 • Asociaal gedrag in de buurt

Betrokken Partijen

 
 • Caleidoz
 • Huisarts
 • Sociaal team
 • Gemeente
 • Gezondheidscentrum
 • Thuiszorg 
     

Categorie

 

Verenigingen

sterkte  
 • Rijk verenigingsleven
 • Veel verenigingen
 • Huidige verenigingsleven met eigen gebouwen
 • Veel activiteiten
 • Betrokkenheid
 • Vrijwilligers die zich inzetten binnen verenigingen positieve impact zoals schutterij, carnaval, RKPSC, etc
 • Saamhorigheid
 • Vereniging bereidheid
 • Inzet vrijwilligers
 • Daadkracht in het opzetten van initiatieven en uitvoering zoals bijvoorbeeld met de Kinderboerderij.
zwakte  
 • Toename van hokjes denken
 • Minder de samenwerking zoeken
 • Te kort aan vrijwilligers
kansen  
 • Geen
dreiging  
 • Vrijwilligerswerk
 • Sport uitoefening
 • Weinig vrijwilligers
 • Weinig bestuur
 • Individueel/ betrokkenheid
 • Te weinig vrijwilligers vooral bestuursfunctie
 • Afhankelijkheid vrijwilligers
 • Betrokkenheid neemt af. Meer op zichzelf gericht
 • Verlies leden bij verenigingen

Betrokken Partijen

 
 • Verenigingen
     

Categorie

 

Verkeer

sterkte  
 • Geen
zwakte  
 • Zijn een eiland
 • Openbaar vervoer
 • Slecht onderhoud voetpaden. Voetpaden hart v/d dorp 
kansen  
 • Geen
dreiging  
 • Geen

Betrokken Partijen

 
 • Gemeente
 • VVN
 • Provincie
 • Rijkwaterstaat
     

Categorie

 

Horeca /MKB/Voorzieningen

sterkte  
 • Veel winkelaanbod
 • Voorzieningen (zorg, winkels, school)
 • Dorpskarakter
 • Boodschappenservice
 • Winkels
 • Winkels
 • Veel voorzieningen en ook kwaliteit
 • Winkelaanbod
 • MKB +Horeca redelijk veel
zwakte  
 • Ondernemers onderling
 • Weerstand tegen nieuwe ondernemers
kansen  
 • Tevreden met het huidige Pannerden
 • Fijn dat er winkels blijven
dreiging  
 • Weekmarkt
 • Leegloop ondernemers
 • Continuïteit middenstand
 • Voorzieningen
 • Behoud geldautomaat
 • Sluiting of afstoten kerk
 • Opvolging huidige middenstand
 • Winkelbestand
 • Leeftijd winkeliers

Betrokken Partijen

 
 • MKB Zevenaar
 • Gemeente
     

Categorie

 

Natuur

sterkte  
 • Beschermende omgeving met stilte gebieden en natuurgebied
 • Rust en ruimte
 • Veel natuurschoon 
zwakte  
 • Zwerfvuil
 • Zwerfvuil
 • Klimaat doelstellingen
kansen  
 • Toerisme
 • Zwemgelegenheid Kijfwaard
dreiging  
 • Veel vuil wordt in de natuur weggegooid/ gedumpt

Betrokken Partijen

 
 • TIC (Toeristisch Informatie Centrum)
 • Gemeente
 • De Liemers Helemaal Goed
 • Klompenpaden
 • RAL
 • RDL
 • Project Lobberdense Waard 
     

Categorie

 

 Communicatie

sterkte  
 • pannerden.info
zwakte  
 • Informatieverstrekking vanuit instanties (gemeente) maar ook binnen het dorp
kansen  
 • Instroom nieuwe inwoners, Pannerden aantrekkelijk voor mensen van buitenaf
dreiging  
 • Regels (landelijk + gemeente), formaliteit, etc. 

Betrokken Partijen

 
 • Gemeente
 • Pers
 • pannerden.info
     

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!