Dorpsraad: Sterktes Zwaktes Kansen en Bedreigingen analyse

Op woensdag 21 november 2018 hebben de leden van de Dorpsraad een brainstormsessie gehouden die als aanzet dient voor het maken van een Dorpsplan.
Aan de hand van een aangepaste SWOT-analyse hebben wij de volgende hoofdlijnen middels interacties besproken en gedeeld:

sterkteSterktes: wat zijn de sterke punten van het dorp Pannerden?

zwakteZwaktes: wat zijn de zwakke punten van het dorp Pannerden?

kansenKansen: wat zijn de kansen voor het dorp Pannerden?

dreigingBedreigingen: wat zijn bedreigingen voor het dorp Pannerden?

Categorieën/ Thema's

Aan de hand van gehouden interacties hebben wij als Dorpsraad de onderwerpen en bespreekpunten tot de volgende categorieën/ Thema's kunnen rubriceren en toewijzen:

 • Huisvestiging/ Wonen
 • Zorg & Welzijn
 • Verenigingen
 • Verkeer
 • MKB/Horeca/Voorzieningen
 • Natuur
 • Communicatie

Tevens is vastgelegd per categorie welke partijen, instanties e.d. hieraan gekoppeld kunnen worden of verbonden zijn.

Dorpsplan

Deze sessie is tevens de aftrap voor het schrijven ven een Dorpsplan. De analyse zoals hieronder weergegeven is een beeld van een groep van 13 leden en dient als aanzet voor een discussie zodat eenieder binnen Pannerden hierin kan participeren. Samen werken aan het Dorpsplan! Voor een leefbare toekomst van Pannerden. Vragen, ideeën, op- of aanmerkingen? Stuur een mail, of bezoek ons tijdens het inloopuurtje!

De uitkomst vanuit een eerste analyse

In de navolgende tabellen zijn alle ingediende onderwerpen (of items) verwerkt per categorie. Het kan dus voor komen dat een onderwerp meerdere malen benoemd wordt. Dit is dus een opsomming van alle ingediende briefjes vanuit de leden van de Dorpsraad.

Update 23 augustus 2019: een aantal opmerkingen van inwoners verwerkt (Inw)


Categorie/Thema: Huisvestiging/ Wonen

sterkte

 • Speeltuinen
 • (Inw) Diversiteit van woningen
 • (Inw) aanwezigheid van huisarts,
 • (Inw) School
 • (Inw) Detailhandel en Horeca
 • (inw) Verzorgingshuis

zwakte

 • Woningen - Een persoons huishoudens
 • Te weinig Seniorenwoningen
 • Weinig huurwoningen voor jongeren
 • Verwaarlozing bepaalde wijken, stoepen
 • Te weinig Seniorenwoningen

kansen

 • Meer betaalbare woningen voor jongeren
 • Woningbouw
 • Meer woningbouw
 • Woningbouw particuliere sector
 • Woningbouw aangewezen bouwgrond Hoogeweg, sociale woningen
 • Voorzieningen/ woongelegenheden ouderen
 • Doorstroming/ woningaanbod
 • Duurzame energievoorzieningen

dreiging

 • Minder woningen voor jongeren
 • Jeugd trekt weg i.v.m. weinig woningen voor jongeren
 • Sociale huurwoningen alleen vervanging geen nieuwbouw Vryleve.

Betrokken Partijen:

 • Vryleve
 • Projectontwikkelaars
 • Gemeente

Categorie/Thema: Zorg & Welzijn

sterkte

 • Genoeg te doen voor ouderen
 • (Inw) Verzorgingshuis de Pannerd
 • (Inw) Jongerensoos De Duim
 • (Inw) De Cirkel

zwakte

 • Aula (inmiddels weer in gebruik)
 • (Inw) Gebruik van alcohol en drugs

kansen

 • Leefbaarheid
 • Bezorging medicijnen
 • Aula heropenen (inmiddels weer in gebruik)

dreiging

 • Asociaal gedrag in de buurt

Betrokken Partijen:

 • Caleidoz
 • Huisarts
 • Sociaal team
 • Gemeente
 • Gezondheidscentrum
 • Thuiszorg

Categorie/Thema: Verenigingen

sterkte

 • Rijk verenigingsleven
 • Veel verenigingen
 • Huidige verenigingsleven met eigen gebouwen
 • Veel activiteiten
 • Betrokkenheid
 • Vrijwilligers die zich inzetten binnen verenigingen positieve impact zoals schutterij, carnaval, RKPSC, etc
 • Saamhorigheid
 • Vereniging bereidheid
 • Inzet vrijwilligers
 • Daadkracht in het opzetten van initiatieven en uitvoering zoals bijvoorbeeld met de Kinderboerderij.

zwakte

 • Toename van hokjes denken
 • Minder de samenwerking zoeken
 • Te kort aan vrijwilligers
 • (Inw) wegvallen subsidies
 • (Inw) Te afhankelijk van de horeca binnen de vereniging

kansen

 • Geen
 • (Inw) Meer samenwerking omni verenigingen
 • (Inw) Meer richten op kernactiviteiten

dreiging

 • Vrijwilligerswerk
 • Sport uitoefening
 • Weinig vrijwilligers
 • Weinig bestuur
 • Individueel/ betrokkenheid
 • Te weinig vrijwilligers vooral bestuursfunctie
 • Afhankelijkheid vrijwilligers
 • Betrokkenheid neemt af. Meer op zichzelf gericht
 • Verlies leden bij verenigingen

Betrokken Partijen:

 • Verenigingen

Categorie/Thema: Verkeer

sterkte

 • Geen
 • (Inw) Goede doorgaande wegen
 • (Inw) 15 minuten vanaf A12, A15, A18
 • (Inw) Veilige fietsverbinding naar Zevenaar en Lobith
 • (Inw) Buurtbus naar Zevenaar maandag t/m vrijdag

zwakte

 • Zijn een eiland
 • Openbaar vervoer
 • Slecht onderhoud voetpaden. Voetpaden hart v/d dorp

kansen

 • Geen
 • (Inw) Openbaar vervoer in het weekend

dreiging

 • Geen
 • (Inw) Vrachtverkeer en snelheid op de dijken

Betrokken partijen:

 • Gemeente
 • VVN
 • Provincie
 • Rijkwaterstaat

Categorie/Thema: Horeca/MKB/Voorzieningen

sterkte

 • Veel winkelaanbod
 • Voorzieningen (zorg, winkels, school)
 • Dorpskarakter
 • Boodschappenservice
 • Winkels
 • Winkels
 • Veel voorzieningen en ook kwaliteit
 • Winkelaanbod
 • MKB +Horeca redelijk veel

zwakte

 • Ondernemers onderling
 • Weerstand tegen nieuwe ondernemers
 • (Inw) Betere aansluiting openingstijden detailhandel
 • (Inw) Presenteren wat we allemaal hebben kerstmarkt
 • (Inw) Welkomst map voor nieuwe inwoners, bedrijven en verenigingen

kansen

 • Tevreden met het huidige Pannerden
 • Fijn dat er winkels blijven

dreiging

 • Weekmarkt
 • Leegloop ondernemers
 • Continuïteit middenstand
 • Voorzieningen
 • Behoud geldautomaat
 • Sluiting of afstoten kerk
 • Opvolging huidige middenstand
 • Winkelbestand
 • Leeftijd winkeliers

Betrokken partijen:

 • MKB Zevenaar
 • Gemeente

Categorie/Thema: Natuur

sterkte

 • Beschermende omgeving met stilte gebieden en natuurgebied
 • Rust en ruimte
 • Veel natuurschoon 

zwakte

 • Zwerfvuil
 • Zwerfvuil
 • Klimaat doelstellingen
 • (Inw) vergunning vrij bouwen
 • (Inw) Toestaan van kleine bedrijven in het buitengebied

kansen

 • Toerisme
 • Zwemgelegenheid Kijfwaard

dreiging

 • Veel vuil wordt in de natuur weggegooid/ gedumpt

Betrokken partijen:

 • TIC (Toeristisch Informatie Centrum)
 • Gemeente
 • De Liemers Helemaal Goed
 • Klompenpaden
 • RAL
 • RDL
 • Project Lobberdense Waard

Categorie/Thema: Communicatie

sterkte

 • pannerden.info
 • (Inw) RKPSC
 • (Inw) Zevenaar Post

zwakte

 • Informatieverstrekking vanuit instanties (gemeente) maar ook binnen het dorp

kansen

 • Instroom nieuwe inwoners, Pannerden aantrekkelijk voor mensen van buitenaf
 • (Inw) Welkomst map

dreiging

 • Regels (landelijk + gemeente), formaliteit, etc.

Betrokken Partijen:

 • Gemeente
 • Pers
 • pannerden.info

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.