Dorpsraad: jaaroverzicht 2016

Dorpsraad Pannerden algemeen:

Beste lezers, hieronder treft u een beknopt jaarverslag aan over de activiteiten en betrokkenheid van de Dorpsraad. Ook dit jaar weer een aantal uitdagingen voor ons als vrijwilligers binnen de Dorpsraad. Een jaar van proberen, moduleren, accepteren, protesteren maar vooral presteren. Niet altijd makkelijk, maar wel met een juiste doelstelling. Ook in 2017 zetten wij ons weer in voor het behoud- of het verbeteren van de leefbaarheid in Pannerden.

Voor meer informatie over onze activiteiten willen wij u graag verwijzen naar de overige artiklen plus de Tijdslijn onder aan de artikelen van de Dorpsraad.

Prullenbakken:

Het vervangen van de prullenbakken leverde een aantal vragen op vanuit de gemeenschap. Na contact met de gemeente hebben wij een overzicht ontvangen met daarin de bestaande locaties en de mutaties. tevens daarbij de richtlijnen over de locaties van prullenbakken. Op een aantal locaties waar prullenbakken waren verwijdert zijn deze op verzoek herplaatst. Tijdens een "nul" meting vanuit de projectgroep Zwerfvuil zal in 2017 een controle uitgevoerd worden.

Verkeer & veiligheid:

Verkeer en veiligheid kwam tijdens de eerste bijeenkomsten en tijdens de kerstmarkt enquête steeds als belangrijk onderwerp naar boven. O.a. (vracht)verkeer langs de school, parkeeroverlast op diverse plaatsen, snelheid en zeker ook de staat van de wegen zijn vaak genoemd. Intussen zijn er enkele zaken aangepakt en hebben er diverse bijeenkomsten met de gemeente plaatsgevonden. Echter zijn de resultaten nog niet naar tevredenheid, vandaar dat de commissie een nieuw document heeft opgesteld. Deze zal worden besproken met de gemeente en doelstelling is om meer inzicht in de tijdsplanning te krijgen.

Klik hier voor een artikel in de Gelderlander!

Project: Buurt Whatsapp:

Ontstaan vanuit enquête tijdens Kerstmarkt 2015. Opgezet vanuit de Dorpsraad, van hieruit vrijwilligers van buiten de Dorpsraad gezocht en gevonden die het project overnemen.
Inmiddels ruim 300 deelnemers en er vindt structureel overleg plaats met de groepshoofden.
Samen met gemeente Rijnwaarden buurtpreventie-borden geregeld en geplaatst.

plaatsing borden 2

Project: Zwerfvuil:

Tijdens de aftrap van de Dorpsraad was dit een van de pijnpunten die door de bevolking werd aangegeven en dat werd nog eens bevestigd tijdens de Kerstmarkt middels een enquête. Ondertussen zijn een paar leden het project Zwerfvuil gestart en krijgen ondersteuning van de Gemeente, motiveren vrijwilligers en steunen de lokale groep tijdens de Nationale Opruimdag. Doelstelling: bewustwording en ondersteuning.

Zorg & Welzijn:

Het afgelopen jaar kwam de commissie Zorg en Welzijn buiten de algemene vergaderingen ook samen om bepaalde onderwerpen te bespreken die binnen het aandachtsgebied vallen. Verder hebben we deelgenomen aan bijeenkomsten over de fusie met gemeente Zevenaar, het ontlasten van mantelzorgers, de "Denktank" van Vrijleve over de complexe woonomgeving en waren we gesprekspartner met de gebruikers van De Pannerd. Er was voor de commissie regelmatig wat te doen.

Project Speeltuinen:

Vanuit het team Beleid en Beheer gemeente Rijnwaarden uitgenodigd om van gedachte te wisselen over de toekomst speeltuinen Rijnwaarden. Als commissie van mening dit centraal te moeten oppakken in Pannerden. Voorstel centrale aanpak en concept invulling speeltuinen besproken met de buurverenigingen en belanghebbende. Centrale aanpak heeft geleid tot een passende oplossing en aan de definitieve invulling speeltuinen wordt de laatste hand gelegd.

De Aula:

Vanaf de melding van DELA dat de aula aan de Aerdtsestraat ging sluiten hebben we contact gezocht met DELA, gemeente, Diafaan en Vryleve. Vervolgens heeft Diafaan uiteindelijk half/half een voorziening ingericht, welke door het faillissement weer teniet gedaan werd. Vryleve en Monicare hebben aangegeven in de huidige vorm geen mogelijkheden te zien om een dergelijke ruimte in te richten. Hieruit moeten we helaas concluderen dat er op dit moment geen mogelijkheid is voor een dergelijke voorziening.

aula

Bovendorps overleg:

Dit jaar hebben er zogenaamde Bovendorpse vergaderingen plaatsgevonden waarin het bestuur van alle dorpsraden uit Rijnwaarden elkaar ontmoeten. Meest belangrijke in deze overlegvormen is het delen van ervaringen en bevindingen. Maar ook wordt er gekeken naar de toekomst richting Zevenaar. Hoe gaan wij hier mee om, en is een overkoepelende samenwerking mogelijk?

Bomen Wilgenstraat:

Tot tweemaal toe in contact gekomen met de buurt EN gemeente i.v.m. de overlast. De tweede keer een verhaal ingestuurd ondersteund met foto's over de ernst van de situatie. De gemeente blijft bij haar standpunt om de bomen niet te vervangen. De buurt is hierover ingelicht en voor ons is daarmee de zaak gesloten.

Klik hier voor de terugkoppeling (brief) van Gemeente Rijnwaarden!

Rijnwaarden: communicatie

Het meest essentiële in een goede samenwerking is communicatie. Sinds de start van de Dorpsraad vorig jaar was het, voor zowel de leden van de Dorpsraad als ook de contactpersonen binnen gemeente Rijnwaarden, zoeken naar een juiste balans. Wat mogen wij van elkaar verwachten, en hoe gaan wij met bepaalde vraagstukken om?
Om te voorkomen dat opeenstapelingen van onduidelijkheden tot frustraties en teleurstellingen zouden leiden, zochten de partijen elkaar op. Afspraken werden gemaakt of bijgesteld ter verbetering van de communicatie, maar ook transparantie.

Dorpshuis De Cirkel:

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest over SCC De Cirkel, in het gemeente huis en in de Cirkel zelf. Daar werden de plannen om jongerensoos de Duim in de Cirkel te huisvesten uitgelegd. Hierbij zijn de gebruikers van het gebouw en vertegenwoordigers van de dorpsraad Pannerden aanwezig geweest. Donderdag 17 november jl is door de gemeente Rijnwaarden een Omwonendenbijeenkomst georganiseerd. Wij als dorpsraad vinden de leefbaarheid in ons dorp belangrijk en we zijn ons dan ook bewust dat het steeds moeilijker wordt om de verschillende gebouwen, die er in Pannerden zijn, optimaal te benutten. Denk ook aan de Pauwengaard, basisschool ‘t Scathe, het schuttersgebouw, de Pannerd. Wij blijven de verbouwplannen van de Cirkel volgen.

Ook in 2017 staan wij weer voor u klaar! dorpsraad@pannerden.info

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.