Dorpsraad: Project De Circel / De Duim Pannerden - Update

Positieve besluitvorming college en gemeenteraad

Zoals u kon lezen in voortgangsbericht 4, heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 mei 2017 besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om een extra bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van scenario 1.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 juni 2017, is de gemeenteraad akkoord gegaan met bovengenoemd collegevoorstel! Ook heeft de raad besloten om een extra bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor een verhoogd dak voor de ruimte van Jeugdsoos ‘De Duim’. Dit op verzoek van ‘De Duim’.

Daarmee is een belangrijke stap gezet in het proces om tot een nieuwe Cirkel te komen. Dit voorbereidingstraject heeft veel tijd en inzet gevraagd van de gebruikers, omwonenden en overige betrokken-en bij dit project. Daarvoor hartelijk dank!

Wat nu rest is dat het besluit van de gemeenteraad de goedkeuring krijgt van de gemeente Zevenaar. Wij verwachten deze goedkeuring binnenkort te ontvangen. Nu we aan de vooravond staan van een herindeling tussen onze gemeenten is een dergelijke onderlinge afstemming en goedkeuring bij grote uitgaven een vereiste in het kader van de ‘herindelingsregels’.

Vervolg na de zomervakantie

Dit alles betekent dat na de zomervakantie de volgende fase van het Project ‘De Cirkel/De Duim’ in gaat. Dit is de uitvoeringsfase. In deze fase gaat het onder meer over: technische uitwerking van het Programma van Eisen, overleg met gebruikers over de inrichting, afsluiten gebruikerscontracten, aanvraag omgevingsvergunning, afstemming met gebruikers en omwonenden over benoemde specifieke zaken, aanbesteding bouw.

Informatieavond

Medio september 2017 houden wij een brede informatieavond voor alle inwoners, gebruikers en overige betrokkenen uit Pannerden.

Uitwerking beheersvorm

In het gebruikersoverleg van 11 april 2017 is onder meer gesproken over de opdracht van het college van B&W om het beheer van de nieuwe Cirkel zoveel mogelijk bij de gebruikers/instellingen zélf te beleggen. Een werkgroep van gebruikers/instellingen aangevuld met enkele externe deskundigen, is hiermee aan de slag gegaan. Zij hebben op 27 juni 2017 voor het eerst vergaderd.

Datum van realisatie de nieuwe Cirkel

Als we uitgaan van de huidige stand van zaken kan de nieuwe Cirkel medio 2018 opgeleverd worden.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.