Wat een schot voor open doel bleek te zijn werd tegen een muur aanlopen

We schrijven augustus 2017 toen een aantal enthousiaste ouders een berichtje over het trapveldje stuurde naar de Dorpsraad. Daarnaast werd in oktober van dat jaar een Facebook actie gestart voor een nieuw trapveldje. De aanleiding was dat het trapveldje aan de Rijnstraat was verdwenen door de dijkverzwaring en het particulier onderhouden trapveldje huidige locatie Uuleveld ook was verdwenen, door de plannen voor een nieuwe wijk met zestig woningen op het terrein Uuleveld.

Speeltuin

Als Dorpsraad hadden we net het traject speeltuinen Pannerden met de toenmalige gemeente Rijnwaarden afgesloten. Met een mooi resultaat dat alle speeltuinen in kaart zijn gebracht met de staat van onderhoud. Gezamenlijk met buurtbewoners is er toen een nieuwe speeltuin gerealiseerd aan de Pas en konden wij de speeltuin aan De Kamp behouden. In het plan is toen ook vastgelegd om in de nieuwe wijk Uuleveld een speeltuin op te nemen om zodoende te kunnen voldoen aan de opgestelde richtlijnen voor speeltuinen in de wijken.

En nu het trapveldje

Eerste contacten met de toenmalige gemeente Rijnwaarden over het realiseren van een nieuw trapveldje liepen voorspoedig. Alle partijen waren erover eens dat er een nieuw trapveldje gerealiseerd moest worden om de jeugd te kunnen laten voetballen. Maar de gemeente was ook duidelijk; pannakooi of een Cruyffcourt is op dit moment géén reële optie maar ook een geschikte locatie vinden is lastig.

In overleg met de Dorpsraad is door de gemeente Rijnwaarden contact opgenomen met de projectontwikkelaar Uuleveld BV. Uitkomst van het gesprek was voor ons een teleurstelling maar van de andere kant ook weer begrijpelijk. Het hele terrein Uuleveld was namelijk aangemerkt als bouwterrein met de bijbehorende risico’s zoals aan- en afvoer bouwmateriaal, opslag materiaal etc. De projectontwikkelaar achtte het niet verantwoord om te faciliteren dat kinderen daar kunnen spelen.trapveldjeuuleveld

Na de teleurstelling te hebben verwerkt kwam er weer een nieuw initiatief om op het sportpark ‘De Pauwengaard’ een trapveldje te realiseren. Binnen de Dorpsraad is er een nieuwe commissie gevormd die samen met de Gemeente Rijnwaarden, RKPSC, SAP en enthousiaste ouders het realiseren van het trapveldje op ‘De Pauwengaard’ oppakt. Als locatie werd aangemerkt, een veldje naast de tribune met een eigen ingang vanuit het fietspad Renbaan. De toenmalige wethouder en ambtenaren stonden er positief tegenover om het plan verder uit te werken. Als kanttekening werd meegegeven; goede prijs/kwaliteit, zekerheid onderhoud in eigen beheer en zo min mogelijk werk/energie voor de gemeente vergrootte de slagingskans. Gezien onderhoud is toen één vertegenwoordiger van de vrijwilligers van ‘De Pauwengaard’ aan de commissie toegevoegd.

Diverse overleggen zijn er gezamenlijk gevoerd met als uitkomst de volgende uitgangspunten;

 • Gebruik: hele jaar door voetballen, 2x vier voetballers, met goaltjes en hekwerk rondom en mogelijkheid tot kijken rondom.
 • Afval: voorkomen rondslingerend afval d.m.v. prullenbak en op tijd legen ervan.
 • Fietsen: mogelijkheid om fietsen te kunnen plaatsen (praktisch) zodat deze niet op de grond hoeven te liggen.
 • Afscherming sportpark: groene afscherming naar sportvelden RKPSC, geen open zicht verbinding vanaf trapveld/fietspad naar hoofdveld.
 • Afrastering: goede afscherming trapveldje naar sportpark en aanbrengen afsluitbare poort.
 • Onderhoudsvriendelijk: toepassen van onderhoudsvriendelijke materialen.
 • Combinatie met andere sporten: mogelijkheid voor basketbal e.d.?àons inziens wordt hier weinig gebruik van gemaakt.
 • Ballenvanger: naar 3 zijden (sportpark en buren) voldoende hoogte om ballen op terrein van buren te voorkomen.
 • Geluidsoverlast: toepassen van geluidsarm hekwerk rondom.
 • Wateroverlast: trapveldje is gelegen op laagste punt van park en dient goed gedraineerd te worden, wellicht aansluiting op nieuwe drainage hoofdveld.
 • Veilig: veiligheid te allen tijde!
 • Sociaal toezicht: voldoende sociale controle (open en transparant naar de straat/fietspad toe) en voorkomen van potentiële hangplek.
 • Toegankelijkheid: makkelijk toegankelijk.

Wisseling gemeente

Gezien het opgaan van de gemeente Rijnwaarden in de gemeente Zevenaar is het beheer van de ‘De Pauwengaard’ overgegaan naar de firma Ataro. Het werd toen al snel duidelijk dat er vraagtekens werden gezet of het plan dat voorligt wel technisch en financieel te realiseren is. Kijkend naar alternatieven zoals parkeerterrein voor en naast het Sportpark De Pauwengaard waren reële alternatieven. Er volgden vele gezamenlijke gesprekken die verzanden in herhaling van zetten en de conclusie dat locatie Uuleveld toch de beste optie was.

zevenaar

Voorbeeld speeltuin en trapveldje Zevenaar

Om het allemaal weer vlot te trekken heeft de Dorpsraad bovenstaande foto ingebracht bij de Gemeente Zevenaar als voorbeeld voor de speeltuin en trapveldje Uuleveld.

De tijd verstrijkt
We schrijven inmiddels het jaar 2019 zonder echte vooruitgang te hebben geboekt. Leden verlaten teleurgesteld de commissie en de bal komt weer terug bij de Dorpsraad. In augustus 2019 wordt er een handtekeningactie gehouden door de kinderen van groep 8 van Basisschool ’t Scathe en wordt het resultaat aangeboden tijdens het kwartaaloverleg van de Dorpsraad aan Burgemeester Lucien van Riswijk.

Kort daarna wordt de toenmalige verantwoordelijke wethouder Nanne van Dellen, betrokken ambtenaren, SAP, RKPSC en de Commissie Trapveldje weer in stelling gebracht. Opnieuw wordt er weer een bezoek gebracht aan de locatie sportpark De Pauwengaard. Alle betrokkenen waren er toen over eens dat de locatie tegenover het sportpark De Pauwengaard op het Uuleveld terrein de beste keuze was en hiervoor moeten gaan. Opnieuw is er een gesprek gevoerd met de projectontwikkelaar Uuleveld en zijn de nieuwe bewoners van fase 1 van het Uuleveld geïnformeerd. Op korte termijn een speeltuintje stond op het verlanglijstje van de nieuwe bewoners.

Inmiddels schrijven we het jaar 2021 en vernemen wij van de gemeente Zevenaar dat er vanuit Pannerden inwoners brieven schrijven en het inloopspreekuur van wethouder en burgemeester worden bezocht om hun ongenoegen kenbaar te maken over het ontbreken van een trapveldje in Pannerden. Overlast en de kinderen die nu aangewezen zijn op trapveldjes in naastgelegen dorpen en of Zevenaar wordt vaak genoemd. De enthousiaste en bezorgde ouders zijn opgenomen in de Commissie Trapveldje en wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het trapveldje op het Uuleveld nog ver weg ligt. Bouw van de woningen is enorm vertraagd door corona, vergunningen, economische crisis en levering bouwmaterialen.

Op zoek naar alternatieven dus voor de jeugd: Een tijdelijk trapveldje was nog de enige haalbare optie en kwam het grasveld aan de Claudius Civilisstraat in beeld. Eind 2021 heeft de Dorpsraad bemiddeld met de grondeigenaren en kwam er groen licht. Kort daarop is de buurt geïnformeerd en kon er begonnen worden met de inrichting van het trapveldje.

trapveld
Helaas is er door de gemeente Zevenaar géén gebruik gemaakt om in samenspraak met de gebruikers, inwoners, Commissie Trapveldje of Dorpsraad de inrichting in te vullen van het tijdelijke trapveldje. Resultaat twee te kleine doelen en een trieste aanblik van een grasveldje dat gebruikt wordt voor waar het niet voor bedoeld was.

Wij zitten nu midden in een patstelling met de gemeente Zevenaar en er wordt een muur opgetrokken zodat ons doel ver weg ligt. Van de projectontwikkelaar van het Uuleveld hebben wij vernomen dat ze binnenkort starten met de bouw van 16 van de 32 woningen van fase 2 en er voorlopig nog géén grond wordt overgedragen om ons doel van een definitief trapveldje te bereiken.

En nu?
We zitten niet stil, zo lang er geen trapveldje is blijven wij druk uitoefenen. Zo hebben wij samen met Spectrum (adviesorgaan die o.a. lokale overheden ondersteunt bij burgerinitiatieven), enquêtes gehouden op de basisschool bij de groepen 5 t/m 8 en op de Pauwengaard (de jeugd die aan het sporten was onder begeleiding van Caleidoz). Er is afgesproken dat naast de bestaande activiteiten van Caleidoz, zij ook de behoefte gaan polsen voor de doelgroep 12+. De doelgroep gaan we dus vergroten.

Verder schakelen we met de nieuw aangestelde ambulant jongerenwerkers binnen de Gemeente Zevenaar over het vervolg in de dorpskern Pannerden. Als Dorpsraad Commissie Sport en Bewegen met de Commissie Trapveldje blijven wij ons inzetten voor de Pannerdense jeugd en het trapveldje.

Voor vragen neem dan contact op met Niek Leenders en/of Theo Bekker: Commissie Sport en Bewegen van Dorpsraad Pannerden.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.