Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden

Stand van zaken project.

In de periode vanaf woensdag 4 januari 2017 (vorige weekbrief) tot en met heden hebben verschillende overleggen plaatsgevonden. Afzonderlijke overleggen met alle gebruikers van ‘De Cirkel/De Duim’, met alle omwonenden, met de omwonenden waarvan de tuin grenst aan de achterzijde van ‘De Cirkel’, met andere betrokkenen zoals MKB Rijnwaarden, én als projectgroep.

Daarnaast heeft de projectgroep eraan gewerkt om de eisen van de gebruikers te vertalen in een ruimtelijk en financieel programma van eisen, in de vorm van een drietal scenario’s.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het opstellen van een aangepast ‘vlekkenplan’, dat inmiddels ook is besproken met alle omwonenden en gebruikers. Uitkomst van deze overleggen is dat de nieuwe ‘vlekken’ in het plan (bijvoorbeeld ‘waar komt De Duim te zitten’....) op instemming kan rekenen van zowel gebruikers als omwonenden (inclusief de te realiseren ruimten voor start-ups). Wél moeten er nog een aantal aanvullende afspraken worden gemaakt over de exacte grootte van de ruimtes en over (eventueel) gezamenlijk gebruik.

Zijn we er dan? Nee! ’t Gaat om een omvangrijk project, met gebruikers én omwonenden die allerlei eisen en wensen bij de gemeente hebben neergelegd. Het vraagt tijd om tot een zorgvuldige afweging en besluitvorming te komen.

cirkel

Wat moet er de komende weken (onder meer) nog gebeuren:
1. Op 2 maart 2017 vindt overleg plaats met de omwonenden waarvan de tuin grenst aan de achterzijde van ‘De Cirkel/De Duim’.
2. Verder is op 7 maart 2017 een volgend gebruikersoverleg ingepland.
3. Het streven is dat het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 14 maart 2017 een principebesluit neemt over het ruimtelijk en financieel programma van eisen, waarvoor de projectgroep 3 scenario’s heeft opgesteld (sober, standaard en optimaal ambitieniveau).
4. Een vervolgbijeenkomst met alle gebruikers en omwonenden is ingepland voor woensdag 22 maart 2017.
5. Nadat het college van burgemeester en wethouders (zie ad 3) een principebesluit heeft genomen over het uit te voeren scenario, gaat de fase in werking waarbij we met iedere gebruiker/instelling een gesprek aangaan over huurcontract en huurtarief voor de ‘nieuwe Cirkel’. Eerst daarna kan er sprake zijn van een definitief ‘go’ tussen gebruiker/instelling en gemeente.
6. Verder willen we in de maand april 2017 in gesprek gaan met alle gebruikers over de te kiezen beheersvorm voor de ‘nieuwe Cirkel’.

Kortom: er is nog veel werk te doen! De komende weken staan in het teken van enerzijds het nemen van een besluit door het college van burgemeester en wethouders voor een uit te werken scenario, en anderzijds het maken van instellingsspecifieke afspraken voor wat betreft huurcontract en huurtarief.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.