Dorpsraad Nieuwsbrief jaar 2019 nummer 2

Dorpsraad Nieuwsbrief jaar 2019 nummer 2

Dit is onze tweede nieuwsbrief vanuit Dorpsraad Pannerden om u mee te nemen en te informeren over de zaken waar wij bij betrokken zijn en ons inzetten om de leefbaarheid van Pannerden te behouden of te verbeteren.

Voor vragen of reacties, mail ons via: dorpsraad@pannerden.info

Link naar nieuwsbrief 1


Huidige en actuele aandachtspunten.

Loket – Dorpsraad Pannerden inloopuurtje

Aangezien de Dorpsraad de achterban vertegenwoordigd, en dat bent u als inwoner van Pannerden, opent zij een loket zodat u ons kunt bezoeken voor een gesprek, vraag, opmerking, kennismaking, uitleg, praatje, advies oftewel alles wat met communicatie te maken heeft. Ons loket zal geopend worden na ieder kwartaaloverleg van de Dorpsraad. Het kwartaaloverleg staat standaard gepland op de tweede maand van ieder kwartaal, de woensdag in de derde week. Wij gaan er van uit dat het loket een week na een kwartaaloverleg geopend is. Datum en tijdstip zullen nog volgen aangezien ons laatste kwartaaloverleg geannuleerd is i.v.m. diverse afmeldingen.

Eventuele vragen kunnen al per mail aan ons gestuurd worden via: dorpsraad@pannerden.info

Retentiegebied

Op 3 april is er een overleg geweest met vertegenwoordigers van dorpsraden van het Gelders eiland en de gemeente Zevenaar. Tijdens dit overleg zijn alle vragen, die tijdens de informatieavond van 12 december 2018 zijn gesteld, gecategoriseerd.

Bepaalde vragen die gaan over maatregelen om het gebied in te richten zoals bijvoorbeeld vluchtwegen, doorlaat e.d. worden bewaard voor een later moment in het proces. De nadruk ligt nu vooral op geplande waterhoogten, consequenties voor bewoners, etc. Deze vragen neemt wethouder Hans Winters mee en dienen op de verschillende momenten als input voor de overleggen binnen het Deltaprogramma.

Echter, de besluitvorming omtrent de keuze voor het retentiegebied heeft inmiddels een half jaar tot een jaar vertraging opgelopen. De minister van I&W heeft het Deltaprogramma terug naar de tekentafel gestuurd om het proces en aansturing opnieuw vorm te geven.

Bovendien heeft burgemeester Lucien van Riswijk duidelijk gemaakt dat het nog lang niet zeker is dat het Rijnstrangengebied gekozen zal worden als retentiegebied. De kosten en de afhankelijkheid van de medewerking van Duitsland zijn mogelijk redenen om de Rijnstrangen juist niet aan te wijzen. Ook instanties als LTO en Staatsbosbeheer hebben grote bezwaren tegen het aanwijzen van Rijnstrangen als retentiegebied.

De dorpsraden van het Gelders eiland willen als gesprekspartner aan tafel met de betrokken partijen. Het gesprek met de nieuwe projectleider van het Deltaprogramma, Corné de Leeuw, zal plaatsvinden na de zomer.

Maar de verwachting is dus dat het voorlopig nog even rustig blijft rondom dit onderwerp. Mocht besluitvorming over proces en bestuur toch eerder op gang komen, dan zullen de contactpersonen van de gemeente Zevenaar de dorpsraden op de hoogte stellen.

Onderhoud bomen Aerdtsestraat

Dorpsraad Pannerden heeft vragen gesteld en zorg uitgesproken over de bomen aan de Aerdstestraat ter hoogte van de boerderij. De toestand (onderhoud) van deze bomen laat te wensen over. Ze worden overwoekerd en er liggen dode takken onder de bomen/ langs de weg. Vanuit de gemeente is aangegeven: De bomen zijn onlangs VTA (visuele veiligheidscontrole) geïnspecteerd. Bij de Aerdtsestraat (gemeente is eigenaar van een groot gedeelte van de bomen) is o.a. naar voren gekomen dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Het dode hout en de klimplanten worden verwijderd. Deze werkzaamheden worden komend najaar uitgevoerd.

bocht berghoofdseweg pannerdenVeiligheid bocht De Berghoofdseweg

Dorpsraad Pannerden heeft zijn zorg uitgesproken naar de wethouder over de ongelukken die gebeuren in de bocht van De Berghoofdseweg. Met enige regelmaat schieten auto’s uit de bocht, waarbij al meerdere malen een lantaarnpaal is geraakt om vervolgens in het aangrenzende weiland te eindigen. Zorgpunt is de frequentie van het aantal ongevallen plus het aangrenzende fietspad. Er is gelukkig nog geen fietser geraakt en we vragen aandacht en/of maatregelen voor deze bocht. Recentelijk zijn er waarschuwingsborden (wit met rode pijl) geplaatst in deze bocht als markering van “opgelet! Scherpe bocht”.

Wegwerkzaamheden komende periode

Commissie verkeer en veiligheid heeft vragen gesteld over de geplande werkzaamheden.

Beantwoording: medio juni asfalt gedraaid op de Veerdam bij het pontje naar Doornenburg. Bovendien wordt de bestrating bij de inrit van de parkeergarage van de Pannerd aangepast i.v.m. wateroverlast bij extreme regenval. Hiervoor zal de weg een aantal dagen worden afgesloten. Een datum hiervoor is nog niet bekend maar wordt tijdig gecommuniceerd met de dorpsraad en andere belanghebbenden.

Commissie Zorg & Welzijn: Consultatiebureau

Commissie Zorg en Welzijn kan nog geen verdere informatie geven wat betreft de sluiting van het consultatiebureau.

Projectgroep Trapveldje

Geen nieuws te melden, wachten nog op de terugkoppeling vanuit de gemeente Zevenaar.

Concept warmtevisie gemeente Zevenaar

Geen nieuws te melden, wachten nog op de uitnodiging voor de tweede bijeenkomst die vanuit de gemeente Zevenaar wordt georganiseerd.


Algemene informatie

Wat is precies een dorpsraad?

  • Een stichting met als doel de leefbaarheid te behouden of te verhogen in het dorp Pannerden. 
  • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. 
  • De dorpsraad is niet politiek gebonden. 
  • De dorpsraad bevordert het woon- leef- en werkklimaat van Pannerden. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Pannerden.

Wat doet de dorpsraad voor u?

  • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp. 
  • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen. 
  • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Zevenaar, en de gemeenteraad. 
  • Het college, van haar kant is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij de dorpsraad.

Wat doet de dorpsraad niet!

De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van dorpsleden, maar de dorpsraad dient alleen het algemeen belang van het dorp. 

Wie zitten er in de dorpsraad? 

De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekend dat een lid geen politiek mag bedrijven. 

Wat kan men van een Dorpsraad verwachten? 

Dat de leden zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van de leefbaarheid in Pannerden.

Wat kan een Dorpsraad van de achterban verwachten? 

Van u verwacht de dorpsraad dat u meedenkt en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien. Zowel bij bestaande als bij zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Pannerden.

Samenstelling:

Momenteel bestaat de Dorpsraad uit 14 vrijwilligers. Wij hebben een dagelijks bestuur en tevens zijn er commissies en projectgroepen opgericht. Zo hebben wij een commissie "Zorg & Welzijn" en een commissie "Verkeer & veiligheid".

Ook zijn er projectgroepen die een tijdelijk karakter hebben. Een projectgroep bestaat uit leden van de Dorpsraad samen met een aantal bewoners die zich inzetten voor een bepaald belang.

Interesse? dorpsraad@pannerden.info

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.