Dorpsraad Nieuwsbrief jaar 2019 nummer 1

Dit is onze eerste nieuwsbrief vanuit Dorpsraad Pannerden om u mee te nemen en te informeren over de zaken waar wij bij betrokken zijn en ons inzetten om de leefbaarheid van Pannerden te behouden of te verbeteren. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over het "loket" die wij gaan opstarten.

Voor vragen of reacties, mail ons via: dorpsraad@pannerden.info


Huidige en actuele aandachtspunten.

Commissie Zorg & Welzijn: Consultatiebureau

Recentelijk ontvingen wij de mededeling dat het consultatiebureau Pannerden per 1-1-2020 haar deuren gaat sluiten. Motivatie van de betrokken wethouder zijn o.a. de onkosten die gepaard gaan met de minimale openingstijden.

Zie voor meer info: https://www.gelderlander.nl/zevenaar/consultatiebureau-in-pannerden-gaat-dicht-in-2020~ab8a3e27/

Dorpsraad Pannerden is inmiddels in contact met een aantal betrokken ouders. Dit om een beter beeld te krijgen wat hiervan de impact is. De uitspraak van de wethouder dat de huidige generatie ouders heel goed in staat is om met hun kind naar een consultatiebureau in een dorp verderop te gaan, is een persoonlijke aanname. Dorpsraad Pannerden wil een beter beeld creëren hoe jonge ouders hier tegenaan kijken. Of dit ook past in de beleving en realiteit, en wat de eventueel impact kan zijn als faciliteiten verdwijnen uit Pannerden en men gedwongen wordt om elders te consulteren. Denk hierbij aan het combineren van boodschappen doen als men toch al naar Zevenaar moet gaan.

voetbalProjectgroep Trapveldje

Door het verdwijnen van een aantal trapveldjes (o.a. Dijkverzwaring) is er een bewoners initiatief ontstaan (1e communicatie op 7 oktober 2017) voor het realiseren van een trapveldje binnen Pannerden. Dit initiatief is opgepakt binnen de Dorpsraad en is er een projectgroep opgericht (samenwerking van een paar Dorpsraad leden en bewoners). Na een eerste aanzet (1e communicatie met gemeente in oktober 2017) en gesprekken met betrokken wethouders en RKPSC leek het als snel tot een succes te leiden.

Helaas zijn we nu meer dan een jaar verder en is er nog geen trapveldje gerealiseerd. Dit komt met name door wisseling van betrokken ambtenaren en onderzoek haalbaarheid Uuleveld. Nieuwe bewoners van het Uuleveld zouden graag iets willen realiseren (speeltoestel of iets dergelijks) voor alle jonge kinderen in het plan Uuleveld. Projectgroep en bewoners gaan binnenkort de mogelijkheden bespreken om trapveldje en speeltoestel te combineren.

Concept warmtevisie gemeente Zevenaar

Nederland heeft met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs beloofd de uitstoot van CO2 te reduceren.

Daarom moeten gemeenten in Nederland een Warmtevisie opstellen. Om Zevenaar aardgasvrij te maken is medewerking nodig van alle huizenbezitters/gebruikers of eigenaren/gebruikers van zakelijk en maatschappelijk vastgoed.

In de Warmtevisie is een planning opgenomen wanneer er in een wijk of dorp een start wordt gemaakt. Voor Pannerden is de start gepland in het jaar 2022.

De doorlooptijd van de voorbereiding bedraagt circa 2 jaar. In deze fase wordt bepaald hoe de weg naar aardgasvrij Pannerden er uit komt te zien. Hierna volgt de uitvoeringsfase. In deze fase worden collectieve of individuele maatregelen genomen. Omdat elke woningeigenaar zelfstandig beslist, kan het zijn dat deze fase een lange doorlooptijd heeft. Het uitgangspunt is dat binnen 10 jaar de maatregelen genomen zijn.

Verder omschrijft de Warmtevisie een aantal alternatieven voor aardgas.

Als Dorpsraad Pannerden willen wij de inwoners van Pannerden attenderen op de bijeenkomst “concept warmtevisie” die binnenkort door de gemeente Zevenaar wordt ingepland.

Meer informatie over de Warmtevisie en overige projecten binnen de gemeente Zevenaar op het gebied van duurzaamheid is te lezen via www.zevenaar.nl/duurzaamheid

Hier zijn ook veel gestelde vragen te vinden.


Algemene informatie

 Wat is precies een dorpsraad?

  • Een stichting met als doel de leefbaarheid te behouden of te verhogen in het dorp Pannerden. 
  • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. 
  • De dorpsraad is niet politiek gebonden. 
  • De dorpsraad bevordert het woon- leef- en werkklimaat van Pannerden. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Pannerden.

Wat doet de dorpsraad voor u?

  • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp. 
  • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen. 
  • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Zevenaar, en de gemeenteraad. 
  • Het college, van haar kant is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij de dorpsraad.

Wat doet de dorpsraad niet!

De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van dorpsleden, maar de dorpsraad dient alleen het algemeen belang van het dorp. 

Wie zitten er in de dorpsraad? 

De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekend dat een lid geen politiek mag bedrijven. 

Wat kan men van een Dorpsraad verwachten? 

Dat de leden zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van de leefbaarheid in Pannerden.

Wat kan een Dorpsraad van de achterban verwachten? 

Van u verwacht de dorpsraad dat u meedenkt en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien. Zowel bij bestaande als bij zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Pannerden.

Samenstelling:

Momenteel bestaat de Dorpsraad uit 14 vrijwilligers. Wij hebben een dagelijks bestuur en tevens zijn er commissies en projectgroepen opgericht. Zo hebben wij een commissie "Zorg & Welzijn" en een commissie "Verkeer & veiligheid".

Ook zijn er projectgroepen die een tijdelijk karakter hebben. Een projectgroep bestaat uit leden van de Dorpsraad samen met een aantal bewoners die zich inzetten voor een bepaald belang.

Interesse? dorpsraad@pannerden.info

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.