Sluiting Kerk: alle vragen en antwoorden

Schematisch overzicht van de vragen m.b.t. kerksluiting en transitie gebouwen.

Klik hier voor het volleidge document m.b.t. vragen Pannerden.

Klik hier voor het volledige document m.b.t. Alle vragen Locatieraden.

Vraag Pannerden

Antwoord

Wat houdt ‘sluiting’ in?

Met sluiten bedoelen we: sluiten voor de reguliere weekendviering.

Wanneer wordt de kerk gesloten?

Dat zal zijn per 1-1-2021. Op verzoek van de pastorale raad zou dit tijdstip vervroegd kunnen worden.

Wanneer zijn de open informatieavonden?

Hoe worden die georganiseerd?

Het bestuur wil graag in oktober de informatieavonden houden voor de gemeenschappen waar de kerk gesloten wordt.

Voor de andere gemeenschappen kan het later. Bestuur neemt initiatief, maar wil tijd en plaats wel graag afstemmen met de locatieraden.

Wie is na de sluiting verantwoordelijk?

Tot het moment van verkoop is het parochiebestuur verantwoordelijk.

Wat bepaalt Monumentenzorg t.a.v. onderhoud en vervreemding

Er is sprake van een aantal rijksmonumenten of anderszins monumentale gebouwen. Dit betekent niet dat ze niet verkocht kunnen worden.

Kan het bestuur een lokale brainstorming over het gebruik en de bestemming van de kerk begeleiden?

Afhankelijk van de situatie wil het bestuur een lokale brainstorming wel begeleiden.

Komt de informatie in het parochieblad? (Pannerden)

Voor zover mogelijk komt de belangrijkste informatie in het parochieblad. Voor actuele berichtgeving (aankondigingen) zal ook de website en de nieuwsbrief worden ingezet, alsmede de pers (kerkberichten) en de mededelingen in de kerken.

Grote brokken informatie, voor zover openbaar, komen op de website.

Indien wenselijk of nodig kan er per locatie nog gesproken worden over extra vormen van communicatie.

Welke zijn de bijzondere vieringen die na 1-1-21 door kunnen gaan tot het moment van onttrekken aan de eredienst (Pannerden)

Avondwakes, uitvaarten, kermis/schuttersvieringen, huwelijken en huwelijksjubilea, en andere vieringen (bij voorkeur door parochianen) bij bijzondere gelegenheden (Allerzielen, Martinusfeest, Dodenherdenking), niet zijnde reguliere weekendvieringen.

Wat kunnen vrijwilligers nog na de sluiting?

Bij de sluiting vervalt mogelijk het meeste werk voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de reguliere weekendvieringen. Voor alle anderen geldt dat het werk door kan gaan. Waar er een voorgangersgroep is, kan die doorgaan met bijzondere vieringen. Tot de onttrekking aan de eredienst kunnen leden van het pastoraal team hier ook in voorgaan. Voor meer experimentele vieringen of eenvoudige gebedsvieringen leent de kerk zich vaak minder dan een zaaltje  in het parochiecentrum.

Wat kan er na de sluiting aan buitenkerkelijke activiteiten?

Tot het onttrekken van de eredienst blijft het gebouw een kerk. Er kunnen dus niet meer (buitenkerkelijke) of minder activiteiten plaatsvinden dan eerder.

Kunnen er na de onttrekking aan de eredienst nog uitvaarten plaatsvinden in de kerk? En Woord- en Communiediensten?

Na onttrekking aan de eredienst kan geen liturgieviering meer plaatsvinden, zoals we die nu kennen, waarbij sacramenten of sacramentaliën in het geding zijn. Dus geen Communiediensten. Afhankelijk van de toestemming van de nieuwe eigenaar kunnen mogelijk eenvoudige avondwakes door parochianen worden gehouden.

Kunnen kosten voor bijzondere vieringen na 1-1-2021 gewoon gedeclareerd worden?

Ja.

Wordt de kerk verkocht aan de hoogste bieder. Heeft de eigen gemeenschap voorkeursrecht? Wat moet de kerk opbrengen?

Er wordt in principe met alle partijen gesproken die serieus geïnteresseerd zijn in overname. De nieuwe eigenaar moet passend gebruik garanderen. De mate van acceptatie door de gemeenschap van het gebruik door de nieuwe eigenaar weegt zeker mee; maar een goede prijs voor de gebouwen ook.

Hoe zit het met de gronden (rondom de kerk)?

Gronden die niet direct om het kerkgebouw liggen, vallen buiten het besluit.

Waar gaat de opbrengst naar toe?

De opbrengsten gaan naar de parochie.

Wat gebeurt er met de inventaris, het orgel, relikwieën in het gebouw? Veel is ooit geschonken door Parochianen?

Voor wat betreft het interieur, de kunstschatten en de versiering in en aan de kerk zijn er nauwgezette regels. Als het besluit tot onttrekking is genomen zal een speciale ‘liquidatiecommissie’, op basis van die regels de bestemming bepalen. Als het niet anders beschreven is, is de inventaris eigendom van de parochie.

Wat gebeurt er met interieur, gebruiksvoorwerpen in bruikleen? (Babberich) En het carillon, dat door de stichting PIT is aangeschaft en in het gemeentehuis zat?

Dat zal afhangen van de voorwaarden waaronder de bruikleen plaatsvond.

Als voorwerpen duidelijk van een andere eigenaar zijn, dan krijgt die eigenaar ze terug.

Hoe gaat het met het onderhoud van de kerken (in de tussentijd)? Onderhoud is dringend noodzakelijk, veiligheid begint ook in het geding te komen; wie is verantwoordelijk voor de veiligheid

Er verandert voorlopig niets in de eerder gemaakte afspraken. Uitgangspunt: er wordt onderhoud gepleegd, indien veiligheid in geding is.

Parochiebestuur is verantwoordelijk.

Is het mogelijk dat de kerk niet herbestemd wordt en vervalt?

In ieder geval zullen er maatregelen genomen worden, als de veiligheid in het geding is.

Kan er vanuit de gemeente een (geldelijke) bijdrage verwacht worden i.v.m. de transitie of onderhoud

Met de gemeenten moet nog formeel overleg plaatsvinden. Mogelijk kan de gemeente iets betekenen bij de planontwikkeling.

Krijgen de koren na 2021 nog een vergoeding?

Hier zal de komende tijd verder over doorgepraat worden. Je mag er van uit gaan dat koren voor hun bijdrage aan de kerntaken van de parochie en bij speciale parochiebrede activiteiten vergoed worden. Dirigenten en organisten conform de officiële richtlijnen, het koor als zodanig volgens redelijke afspraken

Blijven de secretariaten, de bereikbaarheidsdienst (P

Afhankelijk van de activiteiten in en van de lokale gemeenschap kunnen secretariaten, wachttelefoon, e.d. blijven bestaan. Een aanspreekpunt ter plekke voor de centrale organisatie, maar misschien nog meer voor de parochianen, is in principe een goede zaak.

Blijven de vieringen in de zorginstellingen na 1-1-2021 doorgaan

Ja, zolang het mogelijk is vanuit de zorginstellingen en zolang er menskracht is vanuit de instelling, de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team..

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.