Pannerden Actueel

Veiligheid Rijndijk Pannerden

  • Hits: 3493

21-1-2013: Ingezonden door Barry Jonker.

Bijbehorende rapportages: Klik hier voor het rapport van VVNKlik hier voor verkeersadvies Pannerdense dijk Rijndijk.

Op de Rijndijk in Pannerden worden de verkeerregels door de gebruikers al jaren voordurend grof overtreden, hierdoor ontstaan zeer onveilige situaties en wordt er veel overlast veroorzaakt. Uiteraard is deze overlast en onveilige situatie niet alleen van toepassing voor de direct aanwonende maar juist ook voor alle weggebruikers!

Om dit te stoppen is er meerdere malen om hulp gevraagd bij de politie. Helaas zonder succes. De politie geeft aan dat zij niet handhaven omdat de Rijndijk niet is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg en dat de gemeente eerst gepaste maatregelen (herinrichten dus) moeten nemen voordat zij overgaan tot handhaving. De gemeente Rijnwaarden is eerst aan zet!

Op 21 december 2011 heeft de heer Vonk uit Aerdt tijdens de raadsvergadering de onveilige verkeersituatie bij de collegeleden van de Gemeente Rijnwaarden onder de aandacht gebracht. Op basis van een gefundeerd rapport van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is door alle partijen toen unaniem een motie aangenomen. De partijen geven op dat moment aan te zijn geschrokken van de situatie en verzoeken wethouder Schopman te komen met een verbetervoorstel. De ernst van de huidige onveilige verkeerssituaties op de Rijndijk wordt door alle partijen gezien en beaamt.

Kijkend naar de feiten.

De Rijndijk is in het begin van de jaren negentig verzwaard en sinds de openstelling geldt de maximale snelheid van 80km/u. De inrichting voldoet op geen enkele manier aan de eisen die horen bij 80km/u volgens Duurzaam Veilig, het principe dat sinds midden jaren negentig gestaag is ingevoerd op het Nederlandse wegennet.

Nu is het niet reëel om te verwachten dat alle wegen direct na invoering van Duurzaam Veilig aangepast zullen worden. Maar inmiddels is er ruim 15 jaar verstreken en had de herinrichting natuurlijk al lang meegenomen kunnen en moeten worden in het onderhoud van de weg.

 

Het rapport van VVN geeft een aantal belangrijke conclusies:
De dijk is door de gemeente gekenmerkt als Gebiedsontsluitingsweg, 80km/u, maar voldoet in geen enkel opzicht aan de criteria volgens Duurzaam Veilig.
Omdat het aanpassen van de weg conform een 80km weg vele malen duurder is, is er maar één oplossing mogelijk: de functie van de weg veranderen in een Erftoegangsweg.

Vervolgens heeft de gemeente in augustus adviesbureau Sterken gevraagd om een onafhankelijk verkeersadvies te maken voor de Rijndijk. Dit rapport gaat nog dieper in op de kwestie en onderschrijft de conclusies van het rapport van VVN.

In het rapport worden ook de fietsroutes genoemd, die over de dijk lopen, en het belang van een veilige weginrichting voor het fietsverkeer. Voor de gemeente Rijnwaarden is het recreatieve fietsverkeer zeer belangrijk. Waarom dan deze fietsers over een dijk laten rijden waar de auto's met meer dan 100km/u langs scheuren? Onbegrijpelijk!

Bovendien noemt het rapport de forse overschrijdingen van de maximale snelheid die gemeten zijn op de dijk: maar liefs 34% van de voertuigen rijdt harder dan 85km/u en zelfs snelheden tot 160km/u worden met regelmaat gemeten. En dat terwijl dus al vast staat dat de inrichting van de dijk op geen enkele manier voldoet aan 80km/u !!!

Een ander belangrijk punt uit het rapport is de snelheidshandhaving. Uit gesprekken met de verkeersadviseur van de politie blijkt dat de politie de dijk ook als erftoegangsweg ingericht wil zien. Bovendien zal de politie alleen snelheidshandhaving toepassen als de dijk ook is ingericht conform de maximale snelheid van 60km/u. Met andere woorden: als er niets aan de dijk gebeurt, of bijvoorbeeld alleen borden 60km/u plaatsen, dan zal de politie niet meer handhaven en hebben hardrijders feitelijk een vrijbrief om hun gang te gaan!

 

Ter afsluiting wil ik aangeven dat een aantal jaren geleden op de Brugweg tussen Herwen en Babberich een soortgelijke onveilige verkeerssituatie aanwezig was. Ook hier is vanuit de gemeenschap herhaaldelijk naar de overheid aangeven dat deze weg voor alle weggebruikers onveilig was. De overheid heeft deze onveilige verkeerssituatie toen onderkend en heeft verzuimd tijdig de noodzakelijke verkeersaanpassingen door te voeren. Op dit moment is de Brugweg volledig aangepast aan de huidige eisen van deze tijd. Echter voordat door de overheid voor complete herinrichting is besloten heeft er eerst een zeer tragisch dodelijk ongeval moeten plaatsvinden. Bijkomend hierbij is dat de Rijndijk aansluit op de Brugweg, het zou vreemd zijn om vanaf daar te stoppen met veilig inrichten van de weg.

Inmiddels is door het college besloten dat de Rijndijk vanaf de Groenestraat tot aan de Industrieweg heringericht wordt naar 60km/u. Bekeken wordt nog om dit verder door te trekken tot aan het fietser oversteekpunt op de Pannerdensedijk. Wethouder Schopman zal hiervoor binnenkort naar de raad met een voorstel moeten komen.

Barry Jonker
Pannerden

Joomla Social by OrdaSoft!

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!