Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen: met elkaar naar een schone en duurzame regio.

PERSBERICHT


plaats Zevenaar

datum 5 juni 2020

volgnummer 12


Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen: met elkaar naar een schone en
duurzame regio


Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan
we terug zien in onze leefomgeving, ook in de regio Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties,
bedrijven en inwoners van 16 gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen hebben samen met die
gemeenten (waaronder Zevenaar), de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander een plan
opgesteld hoeveel schone energie we over tien jaar op willen wekken en waar we dat gaan doen. We gaan
voor 1,68 TWh (terawattuur) in onze regio.
Dit jaar komen de 30 energieregio’s met een eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in
de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030. Op dit moment heeft
Regio Arnhem Nijmegen haar voorlopige concept bod gereed. ‘Met ons plan leveren we een aanzienlijke
bijdrage aan de 35 TWh duurzame elektriciteit die we met alle 30 energieregio’s in Nederland samen willen
opwekken in 2030’, vertelt Carla Koers, wethouder van de gemeente Zevenaar met onder meer duurzaamheid
in haar portefeuille. ‘Het opwekken van grootschalige duurzame energie doen we samen met onze inwoners.
We combineren het met andere opgaven zoals landschappelijke inpasbaarheid, cultuurhistorie, landbouw en
mobiliteit’.

Het concept bod bestaat deels uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten (o.a. in de gemeente
Zevenaar) en voor een ander deel uit nieuwe initiatieven die passen binnen de vastgestelde toets- en
afwegingskaders. Ook staat in het plan beschreven hoe gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare
warmtebronnen. In de regio Arnhem Nijmegen zijn dat de afvalenergiecentrales AVR in Duiven en ARN in
Weurt, de papierfabrieken in Renkum en Eerbeek, de rioolwaterzuivering in Olburgen en de Bio Energiecentrale
in Cuijk.


Van, voor en door de regio
Het concept bod is een plan van, voor en door de regio. In juni 2019 startte een intensief traject van 67 live en
online bijeenkomsten waarin velen hebben meegedacht. Niet alleen ambtenaren en bestuurders, maar ook een
groep van meer dan 450 mensen en organisaties met ideeën over duurzame energieopwekking. Dit waren
onder meer energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen,
wijkverenigingen, beheerders van bedrijfsterreinen en inwoners.

Samen stelden zij de aanpak en criteria op waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Daarna
volgde een aantal bijeenkomsten waarin iedereen zijn mening kon geven. Waar in de regio zijn al plannen voor
de opwek van duurzame energie? Waar kunnen eventueel nieuwe zonnevelden en windturbines komen? Maar
ook: waar juist niet? Met welke bestaande warmtebronnen in onze regio kunnen gebouwen en woningen
aardgasvrij worden gemaakt? Alle informatie die zo werd opgehaald leidde tot het huidige plan.


Besluitvorming
Deze zomer leggen de bestuurders van de deelnemende overheden* het plan voor aan de gemeenteraden,
Provinciale Staten en algemene besturen van de waterschappen. Het plan wordt vanaf nu onderdeel van de
gesprekken die de gemeente Zevenaar voert met inwoners over de energietransitie. Zo zorgen we voor een
goede afstemming van het regionale bod op de lokale situatie. Tegelijkertijd blijven o.a. maatschappelijke
organisaties meedenken.

De gemeenteraad van Zevenaar krijgt de aankomende periode de mogelijkheid om wensen en bedenkingen
aan te geven. Op 17 juni 2020 worden raadsleden tijdens een informatieve raadsbijeenkomst geïnformeerd en
geconsulteerd over het voorlopige concept bod. Uiterlijk 15 september stellen de colleges van B&W en
Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen het concept bod voor het Rijk vast. ‘We
consulteren inwoners via diverse participatierondes om te komen tot een goed eindbod. Onze inwoners zijn na
15 september aan zet om input te geven’, aldus Carla Koers. Over dat eindbod nemen de gemeenteraden en
Provinciale Staten voor 1 juli 2021 een besluit. Dit eindbod wordt aan de landelijke overheid aangeboden. Elke
twee jaar wordt het bod herzien. Er wordt gekeken of de plannen bijgesteld moeten worden. Ook wordt
gekeken wat er nodig is voor de periode na 2030. Zo gaan we stap voor stap op weg naar een energieneutrale
regio in 2050.

Het complete plan is te vinden via https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/voorlopigconceptbod


RESAN fietsen tussen oude en nieuwe windmolens

 Foto van Bram Vreugdenhil.

 

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo Mateman, communicatieadviseur van de gemeente Zevenaar (i.mateman@zevenaar.nl).

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.